سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سیستم اطلاعاتی حسابداری چیست ؟

2-پردازش وتبدیل دادهابه اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت برمبنای این اطلاعات قادربه برنامه ریزی اجراوکنترل فعالیت های شرکت باشد.
3-طراحی کنترل های داخلی کافی بمنظورحفاظت ازداراییهاازجمله مدارک واطلاعات بنگاه.


مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری پایه واساس حسابداری:

در بیانیه مفاهیم بنیادی حسابداری شماره2 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی حسابداری بعنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف وهمچنین بیان گردیده است که هدف اولیه حسابداری تهیه اطلاعات مفیدبرای تصمیم گیری است
کمیته مربوط پیشنهاد کردمحتوای دروس آموزشی به نحوی طراحی شودتادانشجویان بتوانندسه مفهوم اساسی زیر رابه خوبی درک کنند.
1-نحوه استفاده از اطلاعات درتصمیم گیری
2-ماهیت“ طراحی“اجراواستفاده از اطلاعات درتصمیم گیری
3-نحوه گزارشگری مالی

سیستم های اطلاعاتی حسابداری واسترتژی شرکت:
شیوهای بسیاری برای سرمایه گذاری درفن آوری اطلاعات وجوددارد تاسیستم اطلاعاتی توانایی بیشتری برای بالا بردن ارزش سازمان واصلاح آن داشته باشد به دلیل محدودیت منابع واحدهای اقتصادی یکی از تصمیمات مهم این است که کدام تکنیک های جدیدوشیوهای اصلاح سیستم اطلاعاتی حسابداری بیشترین بازده رابرای سازمان دارد تصمیم گیری منطقی وتحقیق هدف مذکور مستلزم آنست که حسابداران ومتخصصان سیستمهای اطلاعات استراتژی سازمان خود رابشناسند
سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش مهمی درکمک به سازمان برای پذیرش وحفظ یک موقعیت استراتژیک دارد.دستیابی به یک موقعیت مناسب به کمک فعالیت هامستلزم اینست که دادهای مربوط به هرفعالیت به شیوه مناسبی گردآوری شود.این دادهابه اطلاعاتی تبدیل شوندتابتواننددرفرآیندتصمیمات مدیریت مورداستفاده قرارگرفته واین فعالیت هابایکدیگرهماهنگی بیشتری داشته باشند این اطلاعات بایدقابل اتکاء وهمواره دردسترس باشدتادرفرآیندتصمیم گیری مورداستفاده قرارگیرند.


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 10:47  توسط zahra taheri  |